• Jarosław Bełdowski LL.M.

 • prof. UEP dr hab. Maciej Stradomski

 • r. pr. Aleksander Czech

 • dr Dariusz Zawadka

 • adw. Krzysztof Urbańczak

 • Łukasz Jaśkowiak

 • Patrycja Starczewska

 • Radosław Żmudziński

 • Agata Niedziela

 • Aktualności
 • Komentarze
 • Praktyka

Prezydent podpisał nowe Prawo restrukturyzacyjne11.06.2015


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 9 czerwca 2015r. nowe Prawo restrukturyzacyjne. Głównym celem nowych przepisów jest ratowanie zadłużonych przedsiębiorstw i zapobieżenie ich likwidacji.

Egzekucja w trakcie postępowania upadłościowego08.06.2015


Głównym celem postępowania upadłościowego w trybie likwidacyjnym jest doprowadzenie do sytuacji, w której cały majątek upadłego zostaje spieniężony i równomierne zaspokaja wszystkich jego wierzycieli. Jednakże na przeszkodzie w realizacji powyższego celu może stanąć postępowania egzekucyjne wszczynane indywidualnie przez poszczególnych wierzycieli.

Kategorie wierzytelności - podział funduszów masy upadłościowej18.05.2015


Zasadniczym sposobem zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w trybie likwidacyjnym jest podział funduszów masy upadłości, który przeprowadzany jest na podstawie przygotowanego przez syndyka planu podziału. To czy dany wierzyciel zostanie ostatecznie zaspokojony uzależnione jest w sporej mierze od charakteru przysługującej…

Ujemny kapitał własny przesłanką ogłoszenia upadłości spółki?05.05.2015


Spółka, w której zobowiązania przeważają nad aktywami, powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jednakże podobne prawo mają wierzycieli, z zastrzeżeniem, iż mogą pociągnąć następnie do odpowiedzialności członków zarządu dłużnika z ich własnego majątku. W polskim prawie upadłościowym wciąż obowiązuje przepis, który rodzi wiele problemów…

Nowe prawo restrukturyzacyjne już niedługo!19.04.2015


W czwartek 9 kwietnia 2015 r. po tzw. drugim czytaniu Sejm przyjął w całości tekst ustawy Prawo restrukturyzacyjne.


Uboat-Line w upadłości likwidacyjnej12.04.2015


Zgodnie z treścią komunikatu, w dniu 27 lutego 2015 r. spółka Uboat-Line S.A. złożyła w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

Raport Euler Hermes Collections za 2014 r.27.01.2015


Odnosząc się do raportu Euler Hermes Collections za 2014 r. zauważyć należy, sądy opublikowały informacje o upadłości 822 działających w Polsce firm​ tj. o 11% mniej niż w roku 2013, gdzie takich przypadków było 926.

Ogłoszenie upadłości przez dewelopera – problem dla klientów Ganta26.11.2014


Na początku 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ogłosił upadłość Ganta, jednego z największych polskich deweloperów. W chwili obecnej wielu klientów zastanawia się co powinni zrobić i jak to będzie wyglądać w przypadku postępowania układowego.

Sąd ogłosił upadłość Gant Development z możliwością zawarcia układu20.11.2014


Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowił o ogłoszeniu upadłości Gant Development z możliwością zawarcia układu, podała spółka.

Podatnicy zapłacą 38 mln zł za błędy skarbówki w sprawie JTT04.11.2014


Akcjonariusze spółki JTT Computer powinni otrzymać odszkodowanie za doprowadzenie jej do upadłości – uznał sąd. Główną przyczyna upadłości był ciężar grzywny jaka została nałożona na nią nałożona bezprawnie przez urzędników. Sąd w swoim orzeczeniu uznał, że Skarb Państwa ma zapłacić spółce 38,5 mln zł z odsetkami (od 2006 roku to kolejne kilkanaście…

Jedynka S.A. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu30.10.2014


Zarząd spółki Jedynka S.A. dnia 21.02.2014 r. złożył w rzeszowskim Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, jednak na tę chwilę przyczyny tej decyzji nie są nam znane. Upadłości chce także siedmiu wierzycieli.


Sąd cywilny może ocenić, czy zaniedbanie prezesa i niezgłoszenie na czas upadłości stanowi przestępstwo.27.01.2015


Prawo karne wzmacnia rygoryzm odpowiedzialności cywilnej za niespłacone długi spółki. To wniosek z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, który może być ostrzeżeniem dla szefów spółek (II CSK 582/13).

Termin do wystąpienia z żądaniem orzeczenia zakazu działalności gospodarczej03.07.2014


Roczny termin do wystąpienia z żądaniem orzeczenia zakazu działalności gospodarczej biegnie od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, tylko wtedy, gdy nie został on złożony. Po jego złożeniu roczny termin z art. 377 p.u.n. biegnie od daty zakończenia - w różny sposób - postępowania upadłościowego.

Termin do wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości30.06.2014


Niezłożenie do właściwego sądu upadłościowego wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 116 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), na skutek subiektywnej oceny, że właściwym w świetle art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze…

Odpowiedzialności syndyka za szkodę.26.06.2014


Syndyk masy upadłości jest organem postępowania na etapie właściwego postępowania upadłościowego. Szczególne wymogi stawiane przez kandydatami na syndyka i wymóg posiadania licencji (art. 157 ust. 1 p.u.n.), znaczna samodzielność oraz status prawny oznaczają, że w zakresie wykonywanych obowiązków powinien on być traktowany jako profesjonalista.

Niezaspokojenie zobowiązań dłużnika, nie stanowi przeszkody do wpisania dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych23.06.2014


Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane na podstawie art. 369 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.), w którym sąd orzekł o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań dłużnika, nie stanowi przeszkody do wpisania tego dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych…

Członek Zarządu powinien znać finanse przedsiębiorstw.19.06.2014


Członek zarządu spółki nie może powoływać się na nieznajomość stanu jej finansów jako przyczynę niezgłoszenia wniosku o upadłość lub niewszczęcia postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego).